๙ โครงการหลวง ของพ่อที่น่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต


'โครงการหลวง' ก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชาวเขาที่บ้านดอยปุย ใกล้พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระองค์ทรงเห็นความยากลำบากและความยากจนจากการปลูกฝิ่น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา โดยตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีทอดลองการปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ แทนการปลูกฝิ่นให้กับชาวเขาเพื่อขจัดปัญหาเรื่องยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ของตนเองได้ค่ะ

รวม 9 โครงการหลวงที่ควรไปเยือนสักครั้งในชีวิต

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอนำเสนอ 9 โครงการหลวง ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลาย ๆ โครงการหลวงที่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ ไว้ให้พวกเราได้รู้จักและควรไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

1. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

ภาพจาก : iStockphoto

ตั้งอยู่หมู่บ้านคุ้มหมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง บนดอยอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,811 ไร่ เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณดอยอ่างขางทำอาชีพปลูกฝิ่นเป็นหลัก แต่รายได้ยังไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อีกทั้งการปลูกฝิ่นยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์อีกด้วย...

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู


2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่

ภาพจาก:iStockphoto

ภาพจาก : facebook ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

ตั้งอยู่ที่บ้านขุนวาง หมู่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง เป็นครั้งแรก และทรงทอดพระเนตรเห็นว่า บริเวณนี้ยังมีพืชเสพติดอยู่มาก ควรจะส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าปลูกฝิ่น จึงรับสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่นี้ช่วยกันพิจารณา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้าน ซึ่งก็ได้มีการสร้างกิจกรรมที่ทำเพื่อส่งเสริมเกษตรกร อาทิ การปลูกถั่วลันเตาหวาน, บร็อคโคลี่, ต้นหอมญี่ปุ่น, ผักกาดหวาน, มะเขือเทศโครงการหลวง ฯลฯ

นอกจากนั้นหากคุณอยากชมดอกพญาเสือโคร่ง ให้มาขุนวางนี้เลยค่ะ เพราะที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีดอกพญาเสือโคร่งมากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะเบ่งบานออกดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม


3. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ภาพจาก : iStockphoto

ภาพจาก  : facebook/สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร จึงโปรดเกล้าฯ จัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ขึ้นเพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งการวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล ส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง ชาวม้งในหมู่บ้านโดยรอบ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร และโปรดเกล้าฯ จัดตั้งให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550 ค่ะ ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นั้นมีกิจกรรมท่องเที่ยวให้ได้เลือกทำหลากหลาย


4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม่

อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเนื้อที่ประมาณ 13,231 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 780 – 1,430 เมตรค่ะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชาวเขา โดยได้มีการแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สิ่งที่เป็นที่น่าดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยก็คือ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ไร่องุ่นไร้เมล็ด รวมไปถึงแปลงพืชผักและผลไม้ เมืองหนาวจำนวนมาก และที่รู้จักกันดีก็คือ ม่อนแจ่ม จุดชมวิวชื่อดังจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการหลวงหนองหอยที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ซึ่งคุณสามารถนั่งกินลม ชมวิวภูเขา จิบกาแฟ สูดอากาศบริสุทธิ์กันอย่างเต็มปอด


5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริเรื่องการส่งเสริม การพัฒนาต้นน้ำ การดำรงชีวิตของชาวเขาตามสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ จึงโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวเขา ให้เกิดการจ้างงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำและระบบการไหลเวียนของน้ำ เพื่อลดการทำลายต้นน้ำ เปลี่ยนการปลูกฝิ่นมาส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดูแลให้บริการด้าน การศึกษา สุขอนามัย การบริโภค และเส้นทางคมนาคม สอนเทคนิควิธีทางการเกษตรและระบบชลประทานขนาดย่อม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำมาเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถค่ะ


6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 อยู่ที่บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้มีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ มีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและพืชอื่น ๆ ดังนั้นจึงเกิดแผนพัฒนาการส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชทดแทนฝิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะ พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน ดังนั้นคุณสามารถชมวิวบนชั้นเขาแบบ 360 องศาได้ที่จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ ศึกษาธรรมชาติ ชมไร่ชาลุงเดช ซึ่งเป็นไร่ชาที่ปลูกชาขั้นบันได ชมแปลงปลูกไม้ดอกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาทิ แปลงดอกซิมบิเดี้ยม แปลงกล้วยไม้รองเท้านารี แปลงกล้วยไม้ฟ้ามุ้ย แปลงไม้ใบวานิลลา แปลงบ้านสามสบ แปลงบ้านเมืองก๋าย แปลงบ้านม่อนเงาะ รวมไปถึงพืชผักต่าง ๆ และกาแฟ


7.  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ตั้งอยู่ในต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมลำบาก ขาดระบบสาธารณูปโภค พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์แก่ราษฎรที่ขาดแคลนข้าว เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารข้าว และทรงรับสั่งว่านี่เป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2521 จุดเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่ก็ได้เกิดขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ และทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ส่วนราชการมากำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ให้แก่ชาวเขา จนในปี พ.ศ. 2523 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยจึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะ

ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแปลงกาแฟอาราบิก้า ที่คุณสามารถชมพร้อมชิมกาแฟสด รสดี ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านห้วยห้อม ซึ่งเป็นสวนกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวง และสตาร์บัคส์ค่ะ นอกจากนั้นคุณจะได้พบกับความงามของนาข้าวขั้นบันได การทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม ฯลฯ


8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา

ตั้งอยู่ที่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงค่ะ โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 640 เมตร ซึ่งมีลำน้ำสายสำคัญ คือ ลำน้ำแม่คะ และลำน้ำเงิน พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 22,505 ไร่ ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าเย้าและม้ง โดยในปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้น โดยเริ่มจากกรมพัฒนาที่ดินมาดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ จัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้ผลเมืองหนาว โดยการจัดสรรพื้นที่ทำมาหากินให้

คุณสามารถท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ได้จากภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชมแปลงสาธิตการปลูกผักในโรงเรือน ได้แก่ มะเขือเทศโทมัส, พริกหวาน, คะน้อยอด, คะน้าฮ่องกง และ, เบบี้ฮ่องเต้ ทั้งยังสามารถชมแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล อย่าง เสาวรสหวาน, แมคคาดีเมีย, อะโวคาโด, มะม่วงนวลคำ และ, เคฟกูสเบอรรี่ หรือเลือกชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) ที่บ้านปางค่าใต้ ชนเผ่าม้งที่บ้านสิบสองพัฒนา หรือชมยอดดอยภูลังกา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยม ดอยภูนม และดอยหัวลิง


9.  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

ตั้งอยู่หมู่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยในปี พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านพระบาทห้วยต้ม และทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากจนและขาดแคลนที่ทำกิน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ

เที่ยวหน้าหนาว กับ ๙ โครงการหลวง ... "โครงการหลวง จ.เชียงใหม่ ของพ่อที่น่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต" อ่านเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติม >>

Booking the best and beautiful hotels in Chiang Mai

If there are no hotels nearby. Please search again on our booking page.

Book Now
Switch to full site