ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนโดยรอบท่าอากาศยาน งดการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง และจุดพลุไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจ เกิดกับอากาศยาน
นายศิโรตม์ กล่าวว่า ในส่วนของ ทสภ. ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์นำไปแจกจ่าย 
และเผยแพร่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ ทสภ. 

เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุไฟ หรือการ ยิงลำแสงขึ้นสู่ 

ท้องฟ้าในช่วงเทศกาลลอยกระทงภายในรัศมี 8 กิโลเมตรโดยรอบ ทสภ. นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบการปล่อยโคมลอย ลูกโป่งในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยเฉพาะ หากพบซาก 

โคมลอยหรือลูกโป่งลอยตกเข้ามาในเขตพื้นที่การบิน ทสภ. จะดำเนินการเร่งเก็บกู้ซากดังกล่าวโดยทันที 

เพื่อไม่ให้กลายเป็นวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยาน อย่างไรก็ตามในช่วงลอยกระทง ปี 2558 ที่ผ่านมาไม่พบซากโคมลอยเข้ามาตกในพื้นที่เขตการบินของ ทสภ. 

นายศิโรตม์ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม หากประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานใดมีความ 

ประสงค์ทำการปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟ บั้งไฟ หรือการกระทำอื่น ๆ ในลักษณะใกล้เคียงกันให้ดำเนินการดังนี้ ต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนดำเนินการอย่างน้อย 15 วันทำการต่อผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่นั้น ๆ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งข่าวความปลอดภัยในการเดินอากาศที่ระบุรายละเอียด 

ของการดำเนินการดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหอบังคับการบิน ทสภ. 

ล่วงหน้าก่อน 7 วันทำการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
 สำนักงานการบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2568 8831 หมายเลขโทรศัพท์ หอบังคับการบิน ทสภ. 0 2131 3612 

************************************** 

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โทรศัพท์ 0 2132 9031 

โทรสาร 0 2131 9019

Switch to full site